Pivovar Lobeč

HISTORIE AREÁLU PIVOVARU A JEHO DOSAVADNÍ VYUŽITÍ Areál bývalého pivovaru a sladovny vznikl pravděpodobně v renesančním období v rámci rekonstrukce vrchnostenského hospodaření na panství v Lobči, poprvé je písemně připomínán r. 1586. Po staletí měl charakter malého vrchnostenského podniku a zásadnějším stavebním rozvojem prochází ve druhé polovině 19. století, který vyvrcholil přestavbou areálu na parostrojní průmyslový podnik v 90.letech 19. století.

>>> Web Pivovaru  <<<

 Tehdejší přestavba za majitele Rudolfa Cicvárka se týkala v podstatě všech výrobních provozů: k původní sladovně byl přistavěn patrový dvojlískový hvozd, který kompozičně navazoval na varnu. Výstav nové varny se z původních 28 hektolitrů zvýšil na 56 hektolitrů horké mladiny. Došlo k vybudování strojovny. Výraznější rozšíření prodělal zadní trakt pivovaru se štokem, spilkou, sklepy a lednicemi. K původní spilce a sklepu byly za značných finančních nákladů přidány další části jak zahloubené do stráně nad pivovarem, tak vyzdvižené do pater, kde chladnému bloku vévodil chladící štok. Horká mladina byla z varny čerpána pumpou a přes celý dvorek, izolovanou rourou přepouštěna na štok, odkud již samospádem pokračovala přes dochlazování na sprchovém aparátu na spodnější spilku k hlavnímu kvašení a dále pak do sklepů. Hospodářské výsledky pivovaru v první polovině 20.století byly nevýrazné, docházelo ke střídání majitelů, pivovar získala (1904-1927) společnost „Parostrojní pivovar v Lobči, spol. s.r.o.“. Lepší situace nastala v období sládkování Josefa Tománka (1907-1921), kdy výše produkce dosahovala konstantních 10.000 hektolitrů ročního výstavu. Pivovar s nedobrými hospodářskými výsledky zakoupila společnost Společný pivovar v Podkováni akc. spol., která zde hospodařila od r. 1927 až do jeho znárodnění v roce 1948. Pivovar sloužil jen jako pobočka pivovaru v Podkováni a hospodářské poměry již zůstaly v podstatě nezlepšeny. Došlo k rozšíření zadního traktu o stáčírnu lahví a kanceláře. V období Protektorátu produkoval pivovar jen do roku 1943, kdy byl jeho provoz definitivně zastaven. Nefunkční areál byl v roce 1948 znárodněn a začleněn do Národního podniku Severočeské pivovary, stále jako pobočka pivovaru v Podkováni. Provoz však již obnoven nebyl a zakonzervovaný areál byl jako pivovar pravděpodobně již v roce 1949 zrušen. V následném období v areálu až do 90.let min. století hospodařil Státní statek Mšeno. Areál byl využíván pro skladování zemědělských produktů, některé prostory byly adaptovány pro bydlení a pro dílenský provoz opravny zemědělských strojů. Ve vybraných částech areálu byly skladovány také přípravky pro hubení plevelů a škůdců, patrně i hnojiva. Stavební úpravy areálu byly v tomto období prováděny utilitárně, bez ohledu na jeho jedinečnou architekturu. Technická údržba budov byla redukována na minimální míru a jejich další intenzivnější využívání bylo časem, vzhledem k míře opotřebení, již nemožné. Od 90.let 20.stol. byl areál ve vlastnictví soukromé osoby, přístup k nemovitosti se ještě zhoršil. V tomto období došlo k demolici architektonicky hodnotného hrázděného objektu chladného štoku v zadním traktu a devastace pokračovala úmyslným rozebíráním, jako zdroje druhotného stavebního materiálu. Následně byla rozebrána ohradní zeď a objekt při silniční komunikaci. Došlo k vyřezání četných konstrukčních prvků krovu, atd. Poslední obyvatelé prostor squatterským způsobem poškodili další četné stavební konstrukce, především dřevěné prvky, které využili k otopu. Současný vlastník zakoupil areál v roce 2007, provedl v areálu údržbu ruderalizovaných ploch zeleně, došlo k prořezání a odstranění náletových dřevin. Všechny vstupy (okna, dveře a vrata) byly zajištěny proti vstupu nepovolaných osob a objekt byl opatřen výstražnými tabulkami se zákazem vstupu. Je připravována rekonstrukce areálu pro potřeby cestovního ruchu (penzion, restaurace s minipivovarem a rozsahlá expozice pivovarnictví), práce na obnově by měly být zahájeny v roce 2010.